ഗർഭകാലത്ത് ഹെയർ ഡൈയുടെയോ കളറിംഗിന്റെയോ സുരക്ഷ
വർഷങ്ങളായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ചില പഠനങ്ങൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹെയർ ഡൈ കെമിക്കൽസ് തലയോട്ടിയിലൂടെ ആഗിരണം
ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും വികസ്വര ഭ്രൂണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്…

Red Flags

Have you experienced any vaginal spotting or Bleeding?

Have You Had Any Cramping Or Abdominal Pain?

Have You Experienced Any Unusual Fatigue Or Weakness?

Have You Had Any Fever Or Other Signs Of Infection?